Politika privatnosti

Obaveštenje o prikupljanju ličnih podataka
Portal Gde na more (u daljem tekstu Rukovalac), prikuplja i obrađuje pojedine podatke o ličnosti putem svoje internet stranice https://www.gdenamore.com/.

1. Kategorije korisnika čiji se podaci o ličnosti prikupljaju: Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti svojih korisnika, i to: korisnika vlasnika smeštaja koji su registrovani za oglašavanje putem internet stranice Rukovaoca (u daljem tekstu: registrovani korisnici), kao i korisnika koji se preko svog naloga na društvenoj mreži Facebook povezuju sa internet stranicom Rukovaoca i postavljaju recenzije smeštaja u kojem su boravili (u daljem tekstu: korisnici-recezenti).

2. Kategorije podataka o ličnosti koje se prikupljaju i obrađuju:: Rukovalac od registrovanih korisnika prikuplja i obrađuje sledeće podatke: ime, prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, broj fiksnog i mobilnog telefona, mesto, poštanski broj, država, dok od korisnika-recezenata prikuplja i obrađuje podatak o imenu i prezimenu ili pseudonimu korisnika-recezenata, podatke koje ovi korisnici sami o sebi podele u recenziji, te podatke o profilu na društvenoj mreži Facebook (FB ID, FB korisničko ime i FB e-mejl adresa), s tim što se na internet stranici Rukovaoca objavljuje samo FB korisničko ime (user name) korisnika-recezenta ( u daljem tekstu zbirno nazvani: ,,Lični podaciʻʻ).

3. Pravni osnov obrade: Lični podaci se prikupljaju na osnovu informisanog pristanka, a u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik“, broj 87/18, u daljem tekstu: ZZPL), lice čiji se podaci obrađuju, može u svakom trenutku povući pristanak što za sobom povlači prestanak svake dalje obrade, a lični podaci se brišu ili anonimizuju. Povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka do momenta povlačenja pristanka. Takođe, reportaže koje je postavilo Lice na koje se odnosi pristanak će ostati dostupne na internet stranici Rukovaoca i nakon što je pristanak povučen, ali bez ličnih podataka. Nakon povlačenja pristanka za obradu ličnih podataka, usluge internet stranice koje se tiču mogućnosti postavljanja oglasa i reportaža neće biti dostupne za lice koje je povuklo pristanak, ali će takvo lice i dalje moći da posećuje samu stranicu i pristupa sadržajima.

4. Svrha obrade: Lični podaci se prikupljaju i obrađuju radi omogućavanja pružanja određenih usluga internet stranice, odnosno: kada se radi o registrovanim korisnicima radi postavljanja oglasa - informacija o njihovim smeštajnim kapacitetima, u skladu sa Uslovima korišćenja internet stranice Rukovaoca; kada se radi o korisnicima-recezentima, radi omogućavanja postavljanja recenzija (reportaža) o putovanjima.

5. Mere zaštite: Lične podatke Rukovalac pohranjuje i čuva u svojim internim evidencijama u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući tu i tehničke mere zaštite, kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci, kontrolu pristupa podacima, kontrolu prenosa podataka, kontrolu unosa podataka, kontrolu dostupnosti podataka i ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

6. Prava lica na koje se podaci odnose: U odnosu na podatke o ličnosti, lice čiji se podaci čuvaju ima sledeća prava: pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti; pravo da zatraži ispravku ili brisanje podataka o ličnosti; pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i druga prava garantovana važećim ZZPL. Rukovaci će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni svu neophodnu pomoć, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

7. Cookies (Kolačići): Rukovalac u svom radu koristi Kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se čuvaju u internet pregledaču dok korisnik pregleda internet stranicu i koje omogućavaju stranici da pristupi podacima koji su sačuvani u njima, kako bi bila obaveštena o prethodnoj korisničkoj aktivnosti.

Rukovalac koristi sledeće vrste Kolačića:

Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet stranice (eng. Necessary Cookies), uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova;

Funkcionalni kolačići (eng. Functional Cookies), omogućavaju pružaocu usluge informacionog društva da omogući bolju funkcionalnost internet stranice i personalizaciju informacija koje se plasiraju korisniku. Uklanjanje ove vrste Kolačića može dovesti do toga da pojedine usluge na internet stranici ne funkcionišu na adekvatan način;

Kolačići učinka (eng. Performance Cookies), koji pružaju informacije o posetiocima i načinu na koji naši korisnici koriste našu internet stranicu, npr. broj poseta, informaciju o učestalosti poseta kontrolnoj stanici itd. Ove informacije ne identifikuju korisnika koji posećuje internet stranicu, a pružaocu usluge informacionog društva pomažu da poboljša performanse sopstvene internet stranice i omogući bolje korisničko iskustvo.

8. Google Analytics: Internet stranica Rukovaoca koristi usluge Google Analytics, (koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD), koji se takođe zasniva na tehnologiji korišćenja Kolačića, a koji se pohranjuju na uređaj posetilaca, sve radi kvalitativne analize korišćenja same internet stranice. Više informacija u Politici privatnosti kompanije Google, koja je dostupna putem sledećeg linka: goo.gl/f1oVC8.

9. Facebook Pixel: Internet stranica Rukovaoca koristi Fejsbuk piksel koji predstavlja tehnologiju sličnu Kolačićima, na osnovu koje Rukovalac dobija informaciju o tome ko je sve posetio internet stranicu dok je takođe bio ulogovan na ovu društvenu mrežu.

10. Treća lica: Rukovalac lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka. Obrađivač u smislu člana 4 stav 1 tačka 9) je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka korisnik tih podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne. Kategorije obrađivača koje mogu imati pristup ličnim podacima: IT kompanija koja održava informaciono-komunikacione sisteme Rukovaoca.

Korisnici internet stranice potvrđuju da su pročitali i razumeli ovo Obaveštenje, te da su u celosti saglasni sa prikupljanjem njihovih Ličnih podataka na način kako je gore opisano.

Sva dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, mogu se uputiti na e-mejl adresu: privacy@gdenamore.com. Rukovalac će na sve upite odgovoriti najkasnije u roku od 5 radnih dana.